fbpx

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi těmito smluvními stranami kupní smlouvy

Na straně jedné jako prodávající Jakub Červenka, s místem podnikání Rámová 939/8, 110 00, Praha 1, IČ: 707 86 097, DIČ CZ8304100607

 a na straně druhé jakýkoliv člověk nebo společnost jako kupující.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) se řídí příslušnými ustanoveními zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

1.2 Předmětem kupní smlouvy je prodej online kurzů Dobrý milenec nebo eBook(ů)  a ostatních služeb a produktů nabízených na stránce www.dobrymilenec.cz (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://www.dobrymilenec.cz

1.3 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jakož i škody či jiné újmy jsou pouze odpovědností kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

2. Objednávka

2.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na webové stránce prodávajícího www.dobrymilenec.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky https://www.dobrymilenec.cz/. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami prodávajícího pro nákup na webové stránce https://www.dobrymilenec.cz a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

3. Kupní cena, daňový doklad

3.1 Ve shrnutí objednávky a na webové stránce https://www.dobrymilenec.cz najdete všechny ceny služeb.

3.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad/fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení produktu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

3.3 Možnosti plateb:

Bankovním převodem na bankovní účet uvedený v daňovém dokladu, případně platební kartou. Platba kartou je realizována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb malého rozsahu společnosti SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno,IČ: 29210372 .

3.4 Forma platby:

Platba je možná jednorázově, kartou (ThePay) či bankovním převodem

3.5 Bonusy

Všechny bonusy, na které máte nárok, budou zaslány / zpřístupněny pouze za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a kupující nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz.

3.6 Stornopoplatky

V případě odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy z důvodu neuhrazení kupní ceny nebo některé její části má prodávající právo na smluvní pokutu (stornopoplatek) ve výši  100% do té doby uhrazené části kupní ceny. Uplatnění smluvní pokuty prodávající sdělí kupujícímu zpravidla zároveň s odstoupením od smlouvy.

4. Záruka vrácení peněz

4.1 Na své produkty prodávající poskytuje záruku vrácení peněz.

4.2 Po objednání online kurzu má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to nejpozději do 14 dnů od vystavení objednávky. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: podpora@dobrymilenec.cz s prohlášením, že od smlouvy kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně záznamu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce a kupující nebude mít právo na získání a využití bonusů zakoupených spolu s kurzem.

5. Sankce

5.1 Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,02 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení.

5.2 Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu ani v dodatečné lhůtě 30 dnů od uzavření smlouvy, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. Okamžikem odstoupení bude kupujícímu znemožněn přístup do členské sekce.

6. Odpovědnost

6.1 Zabezpečení: Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

6.2 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

7. Ochrana údajů

7.1 Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

7.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

7.3 Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na adrese: https://www.dobrymilenec.cz/ochrana-osobnich-udaju/

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01. 03. 2018. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://wwww.dobrymilenec.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://www.dobrymilenec.cz/obchodni-podminky/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

8.2 Kupující souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn bez dalšího předchozího upozornění převést práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy na jinou osobu majetkově nebo personálně spjatou s prodávajícím. Taková skutečnost bude oznámena na webových stránkách nebo jiným vhodným způsobem